tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The way ghetto ass people say hugry.
Momma Im Haungry, Im Haugry!
viết bởi durbagster 17 Tháng hai, 2010