tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Have fun, get laid.
- Alternative way of saying goodbye.
- See ya tomorrow!
- Ok! Have fun, get laid! ;)
viết bởi M8io-G and PhatMark 30 Tháng tám, 2010