tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

He just walked barefoot on broken glass, he must be a P.C.G chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?