tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Something that is totally Awesome.
This term would be used among bros when something exciting happens.
Statement: Breh, I got some gnarly bud.

Reply: headmastic dude!
viết bởi jlvemv 22 Tháng mười hai, 2008