tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you fart a hearty shit stew in your pants. Corn chunks may be present.
Fartin' Martin': *farts* ooohhh, now THAT was a hearty farty!
viết bởi Fartin' Martin' 28 Tháng tư, 2007