tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Word that you use instead of saying something mean.
marco: i love you dude... no homo.

alex: heish you.

viết bởi marcomartinez 16 Tháng tư, 2009

Words related to Heish

lol omfg omg rolf vaccum