tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The best hardstyle shuffler in the USA.
Hey man, did you see Hekto shuffling on youtube? He's f**king sick!!
viết bởi the.independance.hard.bass. 21 Tháng tư, 2009