tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Nerd. All Helbings are nerds.
You are such a Helbing!
viết bởi hrp00 03 Tháng ba, 2009