tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Some tank ass mother fucker, who has the pure strength of a stallion!
Terry: Fuck me that black guys hench!!
Davis: Yeah man, he's hench as a horse!
viết bởi Hench. 02 Tháng năm, 2011