tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
A person named Herb who is large in penis size.
I am a Herbinator!
viết bởi Anonymous 15 Tháng hai, 2003
 
2.
A person named Herb who clearly lacks taste and style.
You are a Herbinator.
viết bởi Anon 15 Tháng hai, 2003