tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
To sleep in a vehicle while traveling rather than in a motel or campground
He's Hesseling his way up to Alaska.
viết bởi Pale Tushy 30 Tháng chín, 2006