tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A walk through the woods when you are baked
lets go on a high adventure
viết bởi Scrotie McBoogerBalls III 06 Tháng tư, 2010