tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
very High

higher than Heroin addicts and dealers in Harlem, New York
Eddie: yo what the deuce happened to you?

Gary: I took some dope weed and got higher than Harlem last night
viết bởi Guntazo 11 Tháng năm, 2009