tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Explains the un-explainable
when you randomly die in a game you say "HIJUBBA!"
viết bởi Anonymous 21 Tháng một, 2003