tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A baby that whines every time its mom takes it off her hip.
Damn, hip baby whines every time I put her down.
viết bởi Ainsley 06 Tháng hai, 2004