tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Natural American Spirit cigarettes. Hipsters love American Spirits. They last forever.
Person A: Wanna smoke a cig? Person B: Nah man I don't want to smoke some nasty hipster killers.
viết bởi mphtmnslt 19 Tháng hai, 2011