tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A Leather Clad S&M Warrior armed with Nipple Clamps, Whips, and Stuff for bonding people.
I am Hiyruu the leather clad S&M Warrior, LET ME BE YOUR DOMINATOR!!!
viết bởi The_System 21 Tháng tám, 2003