tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The study of sewer/septic drain system stoppage and/or backups
"The technical field of Hockeology requires a strong stomach."
viết bởi Samuel Davis 04 Tháng chín, 2008