tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Used when you are very very shocked
*EdisLeado kills someone is a game of counter strike*

"Holy Monkeh Nuts!!"
viết bởi Mark David Barber 11 Tháng bảy, 2004