tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One that would be regarded as sweet as a honey kiss
Come here, you cute Honix, you!
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng năm, 2010