tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Hoop Smacker is a slang word for a homosexual, or a man who performs sodomy. The word is mostly used in England.
You're a fucking hoop smacker.
viết bởi Matt Gabrick 30 Tháng mười hai, 2004