tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Everyone and anyone can be a hoosk if they so desire to be so.
Sarah H: What's up hoosk?
Sarah S: Not much, HOOSK.
viết bởi smilya 11 Tháng tám, 2012