tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A raunchy smell that makes you turn away.
Whats up man Why do you smell like hooty cakes?
viết bởi Capster 14 Tháng mười hai, 2004