tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A cocktail made from black coffee and cheap bourbon. Used as a cold remedy.
I need a Hot Finkey to clear my sinuses.
viết bởi Dr F Bombah 05 Tháng mười, 2012