tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The greatest person in the world and is funnier than Dane Cook
I wish i was as cool as Hotham
viết bởi Corey Hotham 29 Tháng tư, 2005