tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
1. Another word for awesome
2. v. To fuck someone up
1. I wish I was Howei
2. I'm so gonna Howei that bitch
viết bởi MorsMars 05 Tháng sáu, 2010