tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To be caught making out with a tree
Dude: I saw a guy Hremeviuc last week

Dude 2: Man that's sick
viết bởi George Hremeviuc 28 Tháng bảy, 2013