tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Any hard-core activity.
Skater1: That dude skates like a muthafucka
Skater2: Yeah he is htcing
viết bởi tray fern 30 Tháng tám, 2013