tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A type of hug that means someone is really HAPPY to see you. You lucky girl/boy, you!

Often followed by the lingering hug.
*Hug and Twirl*
viết bởi SundazeChild 12 Tháng năm, 2013