tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
My French alias, Hugh Jardon, b/c I have a Huge Hard-on right now!
Bob:"Hey Sally, have you met my french cousin Hugh Jardon?"
Sally:"No Bob, but I sure would like too."
Bob:"Oh Sally, you will...and...you will."
viết bởi The Hunter 28 Tháng năm, 2004