tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Mother Nature being a total bitch.
An example on Hurricane Mitch? Wow, you dumb fuck.
viết bởi Someone Who Knows Their Cycles 29 Tháng tám, 2011