tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Clueless Speak to describe someone who is a virgin.
Tai: Cher, you're a virgin?

Cher: You say that like it's a bad thing.

Dionne: Besides, the PC term is 'Hymenally Challenged'.
viết bởi jdi 10 Tháng năm, 2004