tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
I Aint having it, i dont wont your ass.
I Aint Cuttin It.
viết bởi Baddbitchs123 26 Tháng tư, 2011