tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Funny way of saying I dont know;No clue, clueless
What did she just say?! shit I aint even know.
viết bởi SkiNNy 08 Tháng chín, 2004