tìm từ bất kỳ, như là ethered:

I know man, she has such a nice nature chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?