tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. Saying that you love your friend as a friend
2. What you say when you accidentally let an "I love you" slip
Friend 1: *Walks in with beers*
Friend 2: Dude, I love you, no homo.
---
Friend 1: I love you.
Friend 2: ...
Friend 1: No homo!
viết bởi Batman! At The Disco 26 Tháng hai, 2012