tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

I was short on maui wowi so I had to mix in 2, 3 ounces of plaweebo chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?