tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

I am teh gay also. ;) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?