tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
I'm addicted (to it) and I'm in denial.
I'm not an alcoholic! I can quit any time I want to.
viết bởi NykeYoung 04 Tháng một, 2011