tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
"'m Knocking Somebody Right da Fuck Out!"(IKSRFO) - From Redman
Person 1: "IKSRFO!"
Person 2: "What the fuck does that mean?"
Person 1: "ImKnockinSomebodyRightdaFuckOut, YOU!" (SMACK)
viết bởi Anonymous 26 Tháng bảy, 2003
 
2.
Pronouced - IKS-RA-FO Acronym- Stands for I'm Knocking Somebody Right the Fuck Out.
Yo. IKSRFO Motherfucker!!!!
viết bởi Bob Saget 06 Tháng năm, 2005