tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

IRAQ CHILD # 3 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?