tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
In True Reddit Fashion
TheOverLady: Maybe we should start using an abbreviation for true reddit fashion, ITRF.

thund3rFingers: ITRF this could catch on...
viết bởi jamblaell 28 Tháng tư, 2011