tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Acronym for "if you are interested"
here's a link relevant to this topic, IYAI:
viết bởi hhshs734 11 Tháng chín, 2013
0 0