tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
If You Have Nothing Nice To Say, Shut The Fuck Up
IYHNNTSSTFU

In other words... stop being a hater!!
viết bởi yokhannan 05 Tháng hai, 2014