tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Among smart black supremacists this word denotes a white person.
Those ice mutants are trying to take all the good jobs.
viết bởi Illusionist69 30 Tháng tám, 2006