tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Being So confused you don't know why reslting in you looking like an idiot.
"I'm confused" "why?" "I don't know, im so idiofused"
viết bởi Coolkid 28 20 Tháng tám, 2011