tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
-Means "Shoot to Kill".

-What Ichimaru Gin, a character from Bleach, says to unleash his shikai

-Pronounced as I-Ko-Ro-Se
Ikorose, Shinso
viết bởi Sanjiro Shizuku 14 Tháng năm, 2010