tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

Im diyaaing on southwest airlines tonight, plane leaves at 7 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?