tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
- In Brazilian Portuguese it means little.
Ronaldo + inho = Ronaldinho

Robin + inho = Robinho
viết bởi Vitu Khonje 21 Tháng năm, 2008