tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
e.g. Donald Trump
Donald Trump is an insensitive prick.
viết bởi DagnyNYC 05 Tháng tám, 2014